Mając na względzie fakt, że w polskich realiach pomoc społeczna skupia się przede wszystkim na wsparciu materialnym i finansowym, tj. na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych prawem świadczeń oraz uwzględniając postanowienia art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593), które dają możliwość rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy – Fundatorzy powołali Fundację Skrzydlaci dla wprowadzenia oraz promowania nowatorskiej formy pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, jak również osobom w wieku emerytalnym, jaką jest wsparcie niematerialne w wymiarze długofalowym, nastawione w szczególności na rozwój, poszerzanie zainteresowań, wiedzy, realizację pasji, obcowanie z kultura i sztuką.

Celem Fundacji Skrzydlaci jest działalność charytatywna oraz działalność w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności, polegające na:

1) zapewnieniu wsparcia niematerialnego, tj. organizowaniu czasu wolnego osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, jak również osobom w wieku emerytalnym, tak, by osobom takim:

  • dać szansę rozwoju
  • umożliwić realizację ich pasji,
  • poszerzać ich zainteresowania oraz wiedzę z poszczególnych dziedzin,
  • zapewnić możliwość doskonalenia w poszczególnych dyscyplinach sportu, wspierając przy tym i upowszechniając kulturę fizyczną,
  • umożliwić dostęp do kultury, sztuki, historii,
  • zapewnić odpowiednią pomoc prawną oraz psychologiczną,
  • zapewnić pomoc w znalezieniu stosownej pracy,
  • umożliwić integrację ze środowiskiem, zapobiegając przy tym wykluczeniu społecznemu.

2) zapewnieniu wparcia rzeczowego lub finansowego osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz osobom w wieku emerytalnym w zakresie subsydiarnym, pomocniczym w stosunku do wsparcia niematerialnego, o którym mowa była wyżej.

3) promowaniu wsparcia niematerialnego – jako innowacyjnej formy pomocy społecznej w wymiarze długofalowym.